Strada Unii 27, Târgu Jiu 210007 +40 253 213 306 scoalagsavoiu@yahoo.com Luni - Vineri 7:30 - 18:00

ORDIN Nr. 4266/840/2020 din 18 mai 2020 în contextul instituirii stării de alertă

ORDIN Nr. 4266/840/2020 din 18 mai 2020

pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Nr. 4.266 din 18 mai 2020

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. 840 din 19 mai 2020 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 19 mai 2020

Luând în considerare faptul că pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, au fost instituite măsuri temporare și, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale,

ținând seama de natura juridică a dreptului fundamental la educație și raportat la obligația asigurării exercitării acestui drept, în mod egal, pentru toți beneficiarii actului educațional, în contextul în care trebuie menținute unele măsuri în vederea prevenirii răspândirii COVID-19,

cunoscând că prevederile Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României își încetează aplicabilitatea,

văzând Referatul de aprobare nr. 983/MEC/SG din 18.05.2020, precum și având în vedere prevederile:

 • art. 38, art. 41 și 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 25 din 18.05.2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia;

 • art. 83 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • art. 10 alin. (2) lit. b), art. 17 alin. (2) și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației și cercetării și ministrul sănătății emit prezentul ordin

ART. 1

Se menține măsura suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar/universitar 2019 - 2020, pe durata stării de alertă, în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ART. 2

Prin excepție de la dispozițiile art. 1, activitățile de pregătire în vederea susținerii examenelor naționale, care presupun interacțiunea "față în față", în perioada 2 iunie - 12 iunie 2020, precum și activitățile ce constau în susținerea examenelor naționale se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății.

ART. 3

Prin excepție de la dispozițiile art. 1, instituțiile de învățământ pot să stabilească, în funcție de specificul fiecăreia și cu asigurarea tuturor măsurilor de siguranță pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, desfășurarea anumitor categorii de activități care presupun interacțiunea "față în față" și care nu pot fi derulate în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, după cum urmează:

 1. activități pentru încheierea situației școlare aferente;

 2. activități de pregătire/susținere a examenelor de admitere pentru ciclurile de licență, respectiv masterat;

 3. activități necesare în vederea pregătirii/susținerii examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclurile de licență, respectiv masterat;

 4. activitățile necesare finalizării cursurilor de perfecționare/postuniversitare;

 5. alte activități stabilite în baza principiului autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice.

ART. 4

Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile/instituțiile de învățământ.

ART. 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,

Cristina Monica Anisie

Ministrul sănătății,

Nelu Tătaru

Luni - Vineri 7:30 - 18:00

Detalii Contact