Strada Unii 27, Târgu Jiu 210007 +40 253 213 306 scoalagsavoiu@yahoo.com Luni - Vineri 7:30 - 18:00

ORDIN nr. 4.317/21 mai 2020 - modificarea Ordinului nr. 4.948/2019

ORDIN nr. 4.317/21 mai 2020 (fragment)

Pentru modificarea și completarea

Ordinului ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea

și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 - 2021

Descarca document complet - ordin_nr._4.317_21.05.2020_completare_metodologie_admiteree_inv._liceal_stat_2020-2021.pdf

Având în vedere:

- prevederile art. 76 alin. (4), art. 94 alin.(2) lit.e) și ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

 • prevederile art.42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 • prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

 • prevederile ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,

 • prevederile art.1 pct.6 lit.p) din Anexa 2 la H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din H.G. nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

   MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
emite prezentul ordin:

Art. I Ordinul ministrului educației naționale, interimar, nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 5.09.2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) și (51), cu următorul cuprins:

(51) În procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi realizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.). Diriginții claselor a VIII-a au obligația de a informa și a oferi consultanță absolvenților clasei a VIII-a și părinților/reprezentanților legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acțiuni.

(52) Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat, într-o sesiune distinctă, desfășurată conform Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 prevăzut în anexa nr.1.”

către angajatul unității de învățământ investit cu astfel de competențe. Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă. Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire sau prin e-mail, documente scanate. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.”

 1. La articolul 2, alineatul (131) se modifică și va avea următorul cuprins:

(131) Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a menționați la alin. (121) se realizează de către comisia județeană de admitere/a municipiului București, după repartizarea candidaților care au susținut evaluarea națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar și comunicată unităților de învățământ.”

 1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 3 (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 1. La profilurile artistic, sportiv, teologic ș i pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Calculul mediei finale de admitere pentru acești candidați se face în conformitate cu prevederile punctului II al anexei nr. 2.

 2. La profilurile pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baz ă de calificativ: admis sau respins.

 3. În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini, există candidați admiși care declară, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceș tia pot fi admiși al ți candidați care au susținut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.

 4. Rezultatele obținute de candidați la probele de aptitudini și la probele de limbă modernă sau maternă sunt recunoscute în orice județ sau în municipiul București în care aceștia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată, indiferent de județul sau sectorul din municipiul București în care candidații au susținut probele respective.”

 1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

1) Candidații care participă la admiterea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale sunt recrutați, pe parcursul anului școlar 2019-2020, de birourile/oficiile de informare-recrutare județene/de sector al municipiului București și participă la activitatea de selecție organizată în centrele zonale de selecție și orientare ale Ministerului Apărării Naționale, conform calendarului admiterii în colegiile naționale militare stabilit prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naționale.

 1. La profilul militar, calificativul: admis sau respins prin care se apreciează proba de aptitudini reprezintă rezultatul selecției organizate în centrele zonale de selecție și orientare ale Ministerului Apărării Naționale.

 2. Calculul mediei de admitere pentru candidații care au obținut calificativul admis la aprecierea probelor de aptitudini se face în conformitate cu prevederile punctului I al anexei nr. 2.

 3. Pot participa la admiterea în învățământul preuniversitar liceal militar doar candidații care au obținut minimum media de admitere 6 (șase).

 4. Candidații care participă la admiterea în învățământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizați și repartizați computerizat, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor din fișa de înscriere specifică.

 5. În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la colegiile naționale militare, există candidați admiși care declară, în scris, că renunță la locul obținut, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au promovat proba de aptitudini, în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere și în funcție de opțiunile exprimate în fișa de înscriere, conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naționale.”

 1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

Art. 41. Proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă, pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba respectivă, pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale, prevăzută la punctul I al anexei nr. 4.”

 1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, prevăzută la punctul II al anexei nr. 4.”

 1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin, semnată de părinte sau reprezentatul legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale.”

 1. După articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 61 și 62, cu următorul cuprins: “Art. 61. Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial îndeplinesc și

atribuții legate de stabilirea rezultatelor la probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele vocaționale, respectiv la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, precum și atribuții privind completarea, semnarea și ștampilarea anexelor la fișele de înscriere și încărcarea informațiilor în aplicația informatică, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3 și anexa nr. 4 la prezentul ordin și a procedurilor elaborate de Comisia Națională de Admitere.

Art. 62. Probele de aptitudini și proba de verificare a cunoștințelor de limba maternă, pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu limba maternă respectivă care, conform prevederilor anexei 4, se susțin on-line, pot fi susținute fie la domiciliul candidatului, dacă acesta dispune de mijloacele electronice necesare sau cu ajutorul mijloacelor electronice puse la dispoziția candidatului de către unitatea de învățământ, la cererea acestuia, dacă acesta nu dispune de mijloacele electronice necesare, fie la unitatea de învățământ din care provine candidatul sau la domiciliu.”

 1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

Art. 71. (1) Pentru absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă și din seriile anterioare, internați în spital sau aflați în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 și care, din această cauză, nu pot depune documentele necesare înscrierii și participării la etapele de admitere prevăzute în Calendarul admiterii pentru învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, precum și dosarul de înscriere la unitatea de învățământ liceal la care au fost admiși/repartizați computerizat, transmiterea și completarea documentelor se face prin mijloace electronice. În această situație, părintele/reprezentantul legal transmite unității de învățământ și o declarație-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 6 la prezentul ordin, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în fișa de înscriere și în celelalte documente transmise.

 1. La susținerea on-line a probelor de aptitudini, pentru specializările care prevăd acest tip de probe, respectiv a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă, de către absolvenții prevăzuți la alin. (1), se aplică în mod corespunzător și prevederile procedurii speciale elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății, pentru susținerea examenelor naționale în condiții de izolare.

 2. În situația în care candidatul nu dispune de mijloacele electronice necesare desfășurării activităților prevăzute la alin.(1) și alin.(2), acestea sunt asigurate de către unitatea de învățământ din care provine candidatul.

 3. Situația excepțională menționată la alin.(1) trebuie fie confirmată de către Direcția de Sănătate Publică din județul/Municipiul București în care candidatul se află în spital sau în izolare.”

1 La articolul 2, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

(11) Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși candidații se realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de ...

 

Descarca document complet - ordin_nr._4.317_21.05.2020_completare_metodologie_admiteree_inv._liceal_stat_2020-2021.pdf

Luni - Vineri 7:30 - 18:00

Detalii Contact